O stowarzyszeniu

Przyroda od wieków pozostaje nieprzerwanie pod presją cywilizacji i urbanizacji kraju. Zmieniła się gospodarka rolna z ekstensywnej na intensywną,  powodując nie notowane dotąd zmiany w krajobrazie przyrodniczym. Najważniejszą z nich jest coraz bardziej widoczny brak zrównoważonego rozwoju i występujące  skrajne wahania w liczebności gatunków zwierząt i roślin. Przykładami z ostatnich lat jest miedzy innymi drastyczny spadek liczebności kuropatwy i zająca oraz dynamiczny wzrost liczebny jeleni, bobrów, ptaków krukowatych i innych. Obserwując z niepokojem te narastające zmiany grupa przyrodników, właścicieli gruntów rolnych i leśnych, naukowców oraz doświadczonych leśników utworzyła stowarzyszenie „MATECZNIK”. Nazwa ta określa miejsce w przyrodzie gdzie zarówno zwierzęta jaki i rośliny żyją w zgodnej, niezakłóconej równowadze. Tych miejsc jest coraz mniej i dlatego też stowarzyszenie ma na celu:

– wspieranie podmiotów i osób mających w zakresie swojej kompetencji nadzór nad zarządzaniem bioróżnorodnością

– prowadzenie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju

– ochronę zwierząt, roślin i ich siedlisk

– promowanie racjonalnego zarządzania populacjami zwierząt dziko żyjących

– inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej

– inicjowanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych

      Chcemy przeciwstawiać się rozwojowi jednych gatunków kosztem innych.
Zapraszamy do współpracy zarówno osoby fizyczne jak i wszelkie organizacje, którym leży na sercu prawdziwe dobro ochrony przyrody zmierzające do utrzymania
i pogłębiania bioróżnorodności. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje zbieżne z naszymi zainteresowaniami i jesteśmy otwarci na propozycje współpracy w tym zakresie. Liczymy również na wsparcie w naszych działaniach.

  Zarząd Stowarzyszenia

 1. Prezes Krzysztof Załuska
 2. Zastępca Prezesa Stefan Ryder
 3. Skarbnik Maciej Depczyk
 4. Sekretarz Tadeusz Wagner
 5. Członek Zarządu Bronisław Niemiec
 6. Członek Zarządu Tomasz Musiał

  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Przewodniczący Tadeusz Partyka
 2. Sekretarz Tomasz Tuchowski
 3. Członek Komisji Antoni Przybylski