O stowarzyszeniu

Przyroda od wieków pozostaje nieprzerwanie pod presją cywilizacji i urbanizacji kraju. Zmieniła się gospodarka rolna z ekstensywnej na intensywną,  powodując nie notowane dotąd zmiany w krajobrazie przyrodniczym. Najważniejszą z nich jest coraz bardziej widoczny brak zrównoważonego rozwoju i występujące  skrajne wahania w liczebności gatunków zwierząt i roślin. Przykładami z ostatnich lat jest miedzy innymi drastyczny spadek liczebności kuropatwy i zająca oraz dynamiczny wzrost liczebny jeleni, bobrów, ptaków krukowatych i innych. Obserwując z niepokojem te narastające zmiany grupa przyrodników, właścicieli gruntów rolnych i leśnych, naukowców oraz doświadczonych leśników utworzyła stowarzyszenie „MATECZNIK”. Nazwa ta określa miejsce w przyrodzie gdzie zarówno zwierzęta jaki i rośliny żyją w zgodnej, niezakłóconej równowadze. Tych miejsc jest coraz mniej i dlatego też stowarzyszenie ma na celu:

– wspieranie podmiotów i osób mających w zakresie swojej kompetencji nadzór nad zarządzaniem bioróżnorodnością

– prowadzenie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju

– ochronę zwierząt, roślin i ich siedlisk

– promowanie racjonalnego zarządzania populacjami zwierząt dziko żyjących

– inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej

– inicjowanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych

      Chcemy przeciwstawiać się rozwojowi jednych gatunków kosztem innych.
Zapraszamy do współpracy zarówno osoby fizyczne jak i wszelkie organizacje, którym leży na sercu prawdziwe dobro ochrony przyrody zmierzające do utrzymania
i pogłębiania bioróżnorodności. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje zbieżne z naszymi zainteresowaniami i jesteśmy otwarci na propozycje współpracy w tym zakresie. Liczymy również na wsparcie w naszych działaniach.