Statut

Statut

Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”

Tekst jednolity uwzględniający zmiany, dokonane do dnia 8 czerwca 2019 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie jest zawiązane dla:

 • prowadzenia działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju,

 • ochrony zwierząt, roślin i ich siedlisk,

 • promowania racjonalnego zarządzania populacjami zwierząt dziko żyjących,

 • inicjowania i wspierania działalności edukacyjnej,

 • inicjowania i wspierania działań kulturotwórczych i środowiskowych.

§ 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Szczecinek, ul. Warcisława IV 54a, 78-400 Szczecinek.

§ 4. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, stowarzyszenie może prowadzić także działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.

§ 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§  8. Celami Stowarzyszenia są:

 • prowadzenie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju,

 • ochrona i wzbogacanie środowiska  naturalnego,

 • ochrona zwierząt, roślin i ich siedlisk,

 • promowanie racjonalnego zarządzania populacjami zwierząt dziko żyjących,

 • inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej,

 • inicjowanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych.

§ 9. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

 • udział w dyskusji społecznej na temat wpływu obowiązującego prawa  na środowisko przyrodnicze i gospodarkę człowieka, w szczególności na gospodarkę rolną, leśną, łowiecką i rybacką,

 • współdziałanie i współpracę z organizacjami, instytucjami samorządowymi i rządowymi, przedsiębiorstwami i społecznościami lokalnymi  działającymi na rzecz bioróżnorodności,

 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz planów mających wpływ na gospodarkę rolną, leśną, łowiecką i rybacką,

 • podejmowanie działań mających na celu inicjowanie i  poszukiwanie lokalnych, regionalnych i  ponadregionalnych rozwiązań wspierania szeroko pojętej bioróżnorodności  przyrodniczej,

 • inicjowanie działań prawnych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom populacji zwierząt dziko żyjących i degradacji ich siedlisk, 

 • rozpowszechnianie wiedzy i edukację społeczeństwa na temat oddziaływania gospodarki człowieka na bioróżnorodność,

 • budowanie i prezentację za pośrednictwem mediów pozytywnego wizerunku gospodarki rolnej, leśnej, łowieckiej i rybackiej,

 • sporządzanie ekspertyz i udzielanie fachowego doradztwa,

 • podejmowanie wszystkich innych legalnych działań uznanych za sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków

§ 10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i przedstawi pisemną opinię trzech członków stowarzyszenia.

§ 13. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 17. Członkowie honorowi ustanawiani są głosami 2/3 uczestników Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

 2. Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 3. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia. 

 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 19. Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Regularnego opłacania składek.

§ 20. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 23. Utrata członkostwa.

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż pół roku, na pisemny wniosek 1/3 liczby  członków Stowarzyszenia z w/w powodów, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 24. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 25. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§ 26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  jawnym  bezwzględną większością głosów.

§ 27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 28.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym, członkowie wspierający z głosem doradczym.       

 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na jeden rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne. Przy braku większości członków na Walnym Zwyczajnym Zgromadzeniu Zarząd może podjąć uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w następnym terminie. Do ważności podejmowanych wtedy uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych członków.

§ 32. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia.

 2. Uchwalanie zmian statutu.

 3. Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

 7. Uchwalanie budżetu.

 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych  przez Członków Stowarzyszenia oraz jego władze.

 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 34.

1. Zarząd składa się z Prezesa, jednego zastępcy, skarbnika, sekretarza i 1 lub 2 członków Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności więcej niż połowy jego członków.

3. W przypadku równej liczby głosów głos Prezesa – a w razie jego nieobecności zastępcy Prezesa – liczony jest podwójnie.

§ 35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.

§ 36. Do właściwości Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

 8. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej.

 9. Przyjmowanie i skreślanie członków.

 10. Inne wynikające z działalności Stowarzyszenia i regulaminu pracy Zarządu.

§ 37.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

 • członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 • skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 38. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, sekretarza oraz jednego  członka

§ 39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.

 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 40. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze uzupełnienia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich.

 2. Z darowizn, spadków, zapisów itp.

 3. Dochodów z własnej działalności statutowej.

 4. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia.

 5. Dotacji i ofiarności publicznej.

§ 42.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia obejmuje między innymi zasady zabraniające:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organu lub pracowników oraz osób z którymi, członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „ osobami bliskimi”;

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 44. 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać każdy członek Zarządu jednoosobowo.

 2. W przypadku spraw majątkowych oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu Stowarzyszenie jest reprezentowane we wszystkich sprawach – w tym także majątkowych – przez dwóch członków Zarządu.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 45. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.