Konferencja

i warsztaty przyrodnicze

Konferencja Orzechowo Morskie 2019 Orzechowo Morskie 2019

W dniach od 18 do 20 października 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo
-Wypoczynkowym „Leśnik” w Orzechowie Morskim oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego odbyła się konferencja połączona z warsztatami przyrodniczymi pt. „O ochronie oraz użytkowaniu zasobów przyrodniczych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach”. Uczestniczyli w niej przede wszystkim dziennikarze prasowi, telewizyjni, radiowi oraz mediów internetowych, w tym społecznościowych. Byli również obecni przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, urzędów marszałkowskich, parków narodowych i krajobrazowych, różnych instytucji zajmujących się środowiskiem, w tym nadleśnictw, studenci z Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawiciele organizatora. Do grona prelegentów zaproszono wybitnych ekspertów, przedstawicieli nauki oraz reprezentantów instytucji zajmujących się tematyką związaną ze środowiskiem przyrodniczym. Wśród nich byli profesorowie: Wanda Olech, Kazimierz Rykowski, Henryk Okarma, Wiesław Fałtynowicz, Maciej Skorupski i Jakub Borkowski.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” ze Szczecinka, we współpracy z Dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego, Dyrekcją Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie i Nadleśnictwami: Warcino, Polanów i Karnieszewice, wchodzącymi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” oraz z Zarządem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku.

Konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO).

W programie konferencji ujęto zagadnienia dotyczące ochrony i użytkowania zasobów naturalnych oraz relacje zmian zachodzących pomiędzy poszczególnymi składnikami ekosystemów, także w aspekcie ochrony życia i zdrowia ludzi.

W prezentowanych referatach zawarto najnowsze wyniki badań naukowych, dotyczące porostów, owadów, ptaków, ssaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na narastające konflikty związane z dynamicznym wzrostem populacji jeleni, łosi, żubrów, wilków i bobrów oraz ich oddziaływaniem na ekosystemy, a przede wszystkim na lasy, obszary chronione, agrocenozy i środowisko życia ludzi. Dyskutowano o środowisku leśnym, jego roli i znaczeniu oraz wizji przyszłości w związku ze zmianami społecznymi i klimatycznymi.

Powodem zorganizowania konferencji stała się potrzeba zainicjowania debaty o społecznie akceptowalnej koncepcji zarządzania zasobami przyrodniczymi, wskazującej na konieczność podjęcia w Polsce konstruktywnego dialogu na tematy przyrodnicze. Dialogu, w poszukiwaniu kompromisu opartego na merytorycznych podstawach i społecznej akceptacji. Szczególnie dotyczy to marginalizowanych w ostatnich latach środowisk wiejskich. Głównym celem takiej debaty powinno być minimalizowanie ryzyka dalszego ograniczania różnorodności biologicznej i utraty zasobów przyrodniczych, a w miejscach które tego wymagają, przywrócenia właściwego ich stanu.

Dyskusja na powyższe tematy to trudne zadanie, szczególnie z powodu zróżnicowanego rozumienia przez społeczeństwo zasad i potrzeb ochrony przyrody w Polsce i w Europie.  Dodatkowym utrudnieniem podczas rozmów i w poszukiwaniu kompromisu jest duża wrażliwość środowisk miejskich w stosunku do zwierząt.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że aktywność uczestników w dyskusji podczas konferencji i dobra atmosfera wydarzenia, przyczynią się do poprawy przekazu, w tym do lepszego społecznego zrozumienia form i zasad ochrony przyrody oraz oglądu aktualnego stanu naszego środowiska. Zorganizowane spotkanie natomiast, poprzez umożliwienie nawiązania kontaktów, zainspiruje do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań w omawianym obszarze.

Z dużym prawdopodobieństwem organizacja podobnych konferencji będzie kontynuowana i stanie się przyczynkiem do społecznego dyskursu na temat koniecznej poprawy stanu środowiska.


Organizator i dofinansowanie

Organizator Stowarzyszenie Matecznik, dofinansowanie NFOŚiGW

 


 

Zdjęcia z konferencji ©BORIUM


Prezentacje z konferencji

1. A. Kruszewicz – Hipokryzja, nasze relacje ze zwierzętami

2. W. Olech – Czy żubry powinny na siebie zarabiać

3. K. Rykowski – Czwarty wymiar lasu

4. H. Okarma – Zarządzanie populacją wilka w Europie

5. I. Wierzbowska – Sytuacje konfliktowe ze zwierzętami w miastach

6. R. Czeraszkiewicz – Problemy ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenach zurbanizowanych na Pomorzu

7. M. Skakuj – Zagrożenia środowiskowe na lotniskach

8. M. Marszał Kościelniak – Mowa nienawiści

9. P. Wawrzyniak – Łoś, fakty, mity, a perspektywy

10. W. Fałtynowicz – Porosty ważnym składnikiem lasów

11. A. Kruszewicz – Tajemnice ptaków

12. J. Borkowski – Słowiński Park Narodowy – jelenie, a ochrona przyrody

13.M. Krokowska_Paluszak


Materiały z konferencji

O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach zostały opracowane przez autorów referatów lub na podstawie ich wystąpień, zaprezentowanych podczas konferencji i warsztatów przyrodniczych w Orzechowie Morskim w dniach od 18 do 20 października 2019.

Publikacja – PDF