Opinia – Port Wojenny Gdynia

Koszalin, 11 kwietnia 2017 r.

 

Szanowny Pan

Kazimierz Sumisławski

Zastępca Dyrektora

Departamentu Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego

 

 

W odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-PP.7131.7.2017
z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie opinii w przedmiocie wydania przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały, mającej na celu ograniczenie populacji zwierząt na terenach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności MATECZNIK
z siedzibą w Szczecinku poniżej przestawia swoje stanowisko:

Niezmiennie wyrażamy przekonanie, że tereny wojskowe zamknięte (ogrodzone) powinny być pozbawione zwierzyny. Podstawowym sposobem eliminacji zwierząt z takich areałów powinien być odstrzał z broni palnej, zwłaszcza jeśli chodzi o gatunki zwierzyny łownej, powszechnie występujące na terenie Polski.

Ponownie negatywnie oceniamy realizację przedsięwzięcia przez odłów. Odłów mógłby dotyczyć jedynie gatunków chronionych lub rzadkich. Chwytanie
w pułapki żywo łowne zwierząt będących na liście gatunków łownych w Polsce,
w dodatku występujących powszechnie w nadmiernej liczebności, jest kosztowne
i długotrwałe.

Odstrzał zwierzyny w ogrodzonych terenach wojskowych jest działaniem racjonalnym, nie przynoszącym uszczerbku rodzimej przyrodzie i przyczyni się i do zwiększenia bioróżnorodności, gdyż schwytana zwierzyna nie będzie wpuszczana
do obwodów łowieckich, w których zazwyczaj jej liczebność już przekracza bezpieczny dla ekosystemów poziom.

Sugerujemy rozważenie formalnych możliwości zastosowania do eliminacji zwierzyny broni innej niż myśliwska, z wykorzystaniem celowników noktowizyjnych lub sztucznego światła. Uśmiercenie zwierzęcia powinno zadawać mu jak najkrótszy ból i być bezpieczne dla otoczenia.

W przypadku eliminacji jenotów, jako gatunku obcego inwazyjnego, nie należy stosować żadnych ograniczeń czasowych.

Podobny brak ograniczeń czasowych  dotyczących gatunków rodzimych, należy przyjąć  dla  samców oraz osobników żeńskich, nie biorących udziału
w rozrodzie.

Stowarzyszenie „Matecznik” zorganizowało 15 grudnia 2016 r. wspólnie
z RDLP w Szczecinku seminarium pt. „Zwierzęta dziko żyjące w środowisku ukształtowanym przez człowieka”.   Na podstawie wygłoszonych referatów, dyskusji
i opinii uczestników, wśród których byli m.in. lekarze weterynarii, przedstawiciele RDOŚ, urzędów marszałkowskich, samorządów oraz leśnicy, sformułowaliśmy wnioski i przesłaliśmy je m.in. do Ministra Środowiska, w celu wykorzystania
i ewentualnego wdrożenia do praktyki. Jednym z tematów seminarium była gospodarka populacją dzików. Pierwszy  nasz  wniosek  w tym zakresie brzmiał: […] wprowadzić zakaz przemieszczeń dzików, które są odławiane w miastach i innych obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, jako realne zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF); odłowione dziki powinno się uśmiercać na miejscu […]

W przypadku konieczności zastosowania odłowu, dziki powinny być uśmiercane na obszarze na którym zostały schwytane, bez przemieszczania
do łowisk czy OHZ. Ponadto, wg naszej oceny, nagannym byłoby wypuszczanie
na wolność odławianych jenotów.

Otrzymują:

  1. adresat, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
  2. Komenda Portu Wojennego, 81-103 Gdynia