Opinia w sprawie Jednostki Wojskowej

Szczecinek, dnia 31 lipca 2018 r.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ul. Okopowa 21/27

80-810 GDAŃSK

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „MATECZNIK”, w odpowiedzi na pismo zn. spr. DROŚ-RP.7131.27.2016 z dnia 27 czerwca 2018 r., dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka na terenie Jednostki Wojskowej nr 4653 w Siemirowicach, pozytywnie opiniuje treść projektu załącznika do przedmiotowej uchwały.

Jednocześnie w pełni podtrzymujemy nasze tezy zawarte w pismach z lat ubiegłych opiniujące wcześniejsze projekty uchwał w tej sprawie. W szczególności zwracamy uwagę na bezcelowość wsiedlania osobników odłowionych w innych obszarach oraz limitowania liczby ich ograniczenia, chociażby ze względu na przyrost naturalny wynikający z rozrodczości.

Nadal postulujemy, by:

  1. odstrzał był podstawową formą ograniczenia liczebności zwierząt, natomiast odłów formą zastępczą stosowaną w odniesieniu do wybranych okresów ochronnych, i jako zalecany w przypadku zająca szaraka,

  2. proces ograniczania populacji zwierząt, w tym i podobnych obszarach był procesem ciągłym, bez limitowania ich liczby, co ułatwi wyeliminowanie zwierząt i zapewni właściwe bezpieczeństwo.