Apel o zaangażowanie w monitoring wilków w zachodniej Polsce

 

Prezydium Rady Partnerów

Porozumienia dotyczącego „Monitoringu wilków”

Wg rozdzielnika

Apel o zaangażowanie w monitoring wilków w zachodniej Polsce

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zakończono ostatnie prace i testy związane
z poprawą funkcjonowania kolejnej wersji aplikacji mobilnej i serwisu webowego wykorzystywanego w monitoringu wilków. W związku z powyższym, z satysfakcją informujemy Państwa, w tym wszystkich użytkowników o udoskonaleniu aplikacji
i działania serwisu, który obecnie umożliwia także rejestrację tzw. „historycznych” obserwacji stwierdzonych wcześniej oraz poprawiania uprzednio wprowadzonych obserwacji w aplikacji mobilnej.

Populacja wilków w zachodniej Polsce w 2019 roku została objęta wielkoobszarowym monitoringiem opartym na podstawach naukowych opracowanych przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prowadzony jest on z wykorzystaniem ww. aplikacji mobilnej, specjalnie przygotowanej i bezpłatnie udostępnionej przez Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” w Szczecinku. Monitoring realizowany jest na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem „Matecznik”, a Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Do porozumienia, jako Partnerzy na równych prawach, przystąpiło dotychczas osiem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, trzy Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, cztery Parki Narodowe oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Dostęp do aplikacji nie jest powszechny. W treści porozumienia – w uzgodnieniu z Partnerami – zawarto listę instytucji mogących uczestniczyć w projekcie.

Celem monitoringu jest uzyskanie jak największej ilości rzetelnych informacji na temat rozmieszczenia i liczebności gatunku, w tym liczby watah i ich ilości, występowania pojedynczych osobników, określenie przyrostu populacji, wpływu drapieżnictwa wilków na populacje zwierząt dziko żyjących (łownych i chronionych) oraz gospodarskich w obszarze kraju na zachód od linii Wisły.

Mając powyższe na uwadze – zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą do wszystkich przyrodników, a w szczególności do leśników – o zwiększenie zaangażowania w systematyczne i rzetelne rejestrowanie stwierdzanych obserwacji bytowania wilków w udostępnionej aplikacji mobilnej. Lasy Państwowe są strategicznym Partnerem w projekcie, a bieżące i systematyczne uczestnictwo leśników – jest gwarantem objęcia obiektywnym monitoringiem całego obszaru występowania wilków.

Prosimy również o ścisłą współpracę pozostałych Partnerów – użytkowników aplikacji z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parków Narodowych oraz pracowników oddziałów Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że uzyskane dzięki Państwa codziennemu zaangażowaniu informacje zostaną przyjęte i wykorzystane do wprowadzenia  koniecznych zmian w zarządzaniu populacjami wilków w Polsce.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o niezwłoczne przekazanie powyższego apelu wszystkim użytkownikom aplikacji biorącym udział
w monitoringu wilków.

                                                             Przewodniczący Prezydium Rady Partnerów

                                                                                        Stanisław Jachowski

W załączeniu:

Wykaz kluczowych zmian i skrócona instrukcja obsługi zmienionego serwisu webowego.

Otrzymują:

  1. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  2. RDLP w: Gdańsku, Toruniu, Pile, Poznaniu, Szczecinie, Szczecinku, Zielonej Górze, Wrocławiu i Katowicach
  3. RDOŚ w: Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie Wlkp.
  4. Parki Narodowe: Słowiński, Woliński, Drawieński i Wielkopolski
  5. BULiGL Sękocin Stary
  6. Wykonawca aplikacji mobilnej – Systemy Informatyczne Krzesiński pl
  7. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” w Szczecinku